Günel Hüseynova

Günel

Günel Hüseynova

Lənkaran Dövlət Universiteti 2007-2012. Tarix İctimaiyyat

İş təcrübəsi 4 il

Azərbaycan bölməsi üzrə

 

6 sinif

Fonetika

Leksika

Sözün tərkib hissələri və söz yaradılığı

Morfologiya

Nitq Hissələri

İsim

Sifət

Say

Əvəzlik

7 sinif

Fel

Zərf

Köməkçi nitq hissələri

Qoşma Bağlayıcı

Ədət

Modal Sözlər

Nida

8 sinif

Sintaksis

Söz birləşmələri

Sintaksis Əlaqələr

Cümlə

Sadə cümlə

Tamamlıq

Təyin

Zərflik

Cümlə üzvlərinin əlavəsi

Sadə cümlələnin növləri

9 sinif

Mürəkkəb cümlə

Tabesiz mürəkkəb cümlələr

Tabeli mürəkkəb cümlələr

Vasitəsis və vasitəli nitq

10 sinif

Dil və dilçilik

Nitq mədəniyyəti

11 sinif

Üslubiyyat

Elmi üslub

Publistik üslub

Məişət üslubu

Rəsmi-İşgüzar üslubu

Fərdi üslub

Əməli yazı nümunələri

Durgu işarələri

Əlavələr

Qısa orfoqrafiya-orfoepiya, vurğu lüğəti

Qısa Omonimlər lüğəti

Qısa Frazeoloji birləşmələr lüğəti