Ülviyyə Seyfullayeva

9-10-11 Siniflər üçün nəzərdə tutulmuş dərs proqramı

1) Fonetika
2) Morfologiya
3) Artikl
4) Sifət
5) Əvəzlik
6) Say
7) Fel
8) Modal fellər
9) Zərf
10) Sözönü
11) Bağlayıcı
12) Sintaksis (cümlə)
13) Cümlələrin baş üzvləri
14) Cümlələrin ikinci dərəcəli üzvləri
15) Təyin
16) Zərfliklər
17) Cümlə növləri
18) Mürəkkəb cümlə
19) Budaq cümlələrin növləri

4-5-6-7-8 Siniflər üçün nəzərdə tutulmuş dərs proqramı 

1) Fonetika
2) Morfologiya
3) Artikl
4) Əvəzlik
5) Say
6) Fel
7) Modal fellər
8) Sifət
9) Zərf
10) Sözönü
11) Cümlə növləri

Qramatika öyrənənlər üçün Red Rymond Murphy və Blue Rymond Murphy kitablarından öyrədilir

Danışıq üçün

– Beginner
– Elementary
– Pre İntermediate
– İntermdiate
– Upper İntermediate
– Advanced