Vəfa Hacıyeva

Vəfa Hacıyeva

Bakı Dövlət Universiteti. Fizika fakultəsi 2004-2008.

İş təcrübəsi 1 il

Fizika fənn proqramı

Düzxətli bərabər sürətli və dəyişən sürətli hərəkət

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət

Nyuton qanunları

Ağırlıq qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu.

Elastiklik qüvvəsiş Sürtmə qüvvəsi

Statikanın əsasları

İmpuls. Enerji. Saxlama qanunları

Mexaniki iş. Güc

Mexaniki rəqslər və dalğalar

Aero-hidrostatikaş Aero-hidrodinamika

MKN əsaslar. İdeal qaz qanunları

Termodinamikanın əsasları

Doymuş və doymamış buxar

Bərk cisinlərin və mayelərin xassələri

Elektrik yükü. Elektrik sahəsi

Elektrik tutumu. Elektrik sahəsinin enerjisi

Sabit cərəyan qanunları

Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı

Maqnit sahəsi. Maqnit induksiyası

Yüklü zərrəciklərin maqnit sahəsində hərəkəti

Elektromaqnit induksiyası

Maqnit sahəsinin enerjisi

Elektromaqnit rəqsləri və dalğaları

Dəyişən elektrik cərəyanı

Həndəsi optika

Dalğa optikası

Nisbilik nəzəriyyəsinin elementləri

İşiq kvantları

Atom və nüvə fizikası